Klachten

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling of behandelaar, kun je altijd een gesprek aanvragen bij de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris praat samen met je over de situatie en mogelijke oplossingen. De klachtenfunctionaris kan voor je bemiddelen en je adviseren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris via: Klachtenfunctionaris@mediant.nl 

Klachtenregeling
Wil je meer weten over de procedure voor klachten? Lees dan de volledige klachtenregeling.

Klachtenprocedure Illustratie Versie 2

Klachtencommissie
Mediant een tweetal onafhankelijke klachtencommissies gevormd, namelijk:
• de Klachtencommissie voor cliënten van Mediant
• de Klachtencommissie voor familie* van deze cliënten.

Klachtencommissie Mediant (Voor familie* en cliënten)
Antwoordnummer 1105
7500 VB ENSCHEDE
Tel: 053-475 5725

* De klachtencommissie voor familie behandelt klachten over de wijze waarop familie en naastbetrokkenen bij de behandeling worden betrokken of over de wijze waarop zij worden bejegend door hulpverleners van Mediant.
Indien je een klacht wilt indienen over de zorg aan een cliënt, kan dit alleen indien je zelf wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt of schriftelijk bent gemachtigd door de cliënt. In die gevallen wordt de klacht beschouwd als een cliëntenklacht. 

Vertrouwenspersoon
Mediant beschikt over een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP is niet in dienst van Mediant. Deze functionaris werkt voor een onafhankelijke landelijke stichting. Je kunt dus vrijuit praten. Wil je iets weten over jouw rechten als cliënt van Mediant? Heb je een klacht over de behandeling? Dan kunt je terecht bij de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon.

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe wet: de Wet verplicht ggz (Wvggz). Hierin staat wanneer en hoe gedwongen psychiatrische zorg gegeven mag worden. Er staat ook in wat de pvp moet en mag doen voor zijn cliënten.

In de Wvggz krijgt de pvp een aantal andere taken. Ook staat in deze nieuwe wet, dat niet iedereen die behandeld wordt in de ggz recht heeft op de gratis ondersteuning van een pvp.

Wie heeft dat recht wel?
• De pvp biedt vanaf 1 januari 2020 advies en bijstand wanneer u te maken krijgt met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die thuis (ambulant) wordt gegeven.
• Ook kunt u bij de pvp terecht wanneer u vrijwillig opgenomen bent in een ggz-instelling.
• Daarnaast hebben ambulante cliënten die vrijwillige zorg ontvangen, maar te maken krijgen met drang of mogelijke dwang, het recht op ondersteuning. Ook kunnen cliënten die nu ambulant vrijwillig in behandeling zijn bij de pvp terecht met vragen en klachten over een eerdere periode waarin zij te maken kregen met verplichte zorg.

Meer informatie
Voor contact met de PVP kun je bellen: 0900- 444 88 88 of mailen naar helpdesk@pvp.nl

Chat
Cliënten kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

Helpdesk
De Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon beschikt ook over een helpdesk, telefoon: 0900-4448888.
Openingstijden: werkdagen van 10.00 - 16.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur.

Verplichte Zorg

Voor een behandeling van een psychische stoornis is toestemming nodig. Soms mag een hulpverlener behandelen zonder toestemming van de cliënt. Bijvoorbeeld als de client een gevaarlijke situatie veroorzaakt door een psychische ziekte. Dit heet verplichte zorg. Deze zorg is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Er zijn twee manier om verplichte zorg te krijgen:

De crisismaatregel
De zorgmachtiging 

Bekijk hier de Wvggz-uitspraken klachtencommissie


Familie van..

Voor familie/naasten die op zoek zijn naar ondersteuning in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling is er de Familievertrouwenspersoon

Algemene leveringsvoorwaarden
Binnen Mediant zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de ggz van kracht. Lees meer over de leverinsgvoorwaarden.