Draai uw scherm voor een optimale ervaring
37 2

Gewoon Goed Opleiden

Mediant opleidingsplan Psychiatrie
De opleiding tot psychiater van Mediant kenmerkt zich door een goed en flexibel opleidingsklimaat. Mediant is een middelgrote organisatie met korte lijnen. De opleiding is competentiegericht en volgens de principes van volwasseneneducatie. Specifieke aandacht wordt besteed aan de competentie samenwerking. Tijdens de opleiding heb je mogelijkheid om in overleg met je opleider je eigen opleidingsroute te bepalen, uiteraard binnen de kaders van de opleiding tot psychiater. De opleiding duurt in principe 4,5 jaar. Op basis van eerdere ervaring en competentieniveau is verkorting van de opleiding mogelijk.

1 Leren en ontwikkelen

Van jou als aios wordt een actieve houding verwacht in het nemen van verantwoordelijkheid voor je functioneren tijdens je hele opleiding en waarbij je regie neemt in jouw eigen leerproces. Dit komt o.a. tot uiting bij het opstellen van je eigen individuele opleidingsplan. Je wordt tenslotte een psychiater die kennis en kunde bezit, als medisch expert functioneert, sociaal maatschappelijk breed kijkt, professioneel is, reflecteert op eigen handelen en zich blijft ontwikkelen. Voor de opleiding tot psychiater zijn einddoelen geformuleerd die getoetst en beoordeeld worden. In opleiding zijn tot psychiater, is een doelgericht proces waarbij je ondersteund wordt en de mogelijkheid krijgt om ervaring en kennis op te doen om het vak te leren. Je bent verantwoordelijk voor je leerproces, goede patiëntenzorg, je rol binnen de organisatie en de opleiding van je zelf en anderen. Dit vraagt van begin af aan om reflectie op je eigen handelen. Leren is ook vallen en opstaan, hard werken, meestal leuk, soms ook niet.

Lees meer...

2 Opleidingsvisie

Psychiatrie is een veelzijdig medisch specialisme, met verschillende psychotherapeutische, farmacologische en andere behandelmogelijkheden zoals, ECT (Electro Convulsie Therapie), waarbij een integrale benadering via het bio-psycho-sociale model centraal staat. Er wordt gekeken naar de persoon, waarbij, naast de psychiatrische kwetsbaarheid en de somatiek, ook de behandelcontext, de levensfase, de relationele aspecten, de existentiële drijfveren, de veerkracht en de persoonlijkheid van invloed zijn. Dit geheel maakt de Psychiatrie tot een prachtig vak, waarbij zowel de diagnostiek als de behandeling genuanceerd en complex kunnen zijn. Op reële wijze wordt gekeken wat de meest passende zorg is voor een specifieke patiënt, met de nadruk op herstelgericht behandelen waar mogelijk.

Lees meer...

3 Opleidingscultuur binnen mediant

Binnen Mediant vind je een goede opleidingscultuur en kun je je ontwikkelen tijdens opleidingsstages, binnen alle leeftijdsgroepen, verschillende doelgroepen en wisselende settingen. Je bent welkom binnen Mediant en op je stageplaatsen, je mag vragen stellen, meekijken, je wordt gesteund, steeds is er individuele feedback, je krijgt een taakstelling en verantwoordelijkheden die passen bij je niveau en fase van de opleiding, je krijgt ruimte voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast word je als aios ondersteund en gefaciliteerd waar nodig.

Lees meer...

4 EPA’s als leidend principe

In het landelijke opleidingsplan zijn EPA’s (Entrusted Professional Activity) geformuleerd als leidend principe om een aios te beoordelen in hoeverre deze bekwaam is om het beroep als psychiater uit te oefenen. De opleiding is dus activiteit gericht: de EPA staat centraal.
Een EPA is een professionele activiteit die de psychiater, in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer verricht. Van elke EPA is een gestructureerde beschrijving van een afgebakende beroepsactiviteit gemaakt. Het doel is dat de aios zich in deze activiteit, bijvoorbeeld een farmacotherapeutisch consult uitvoeren, gaat bekwamen. EPA’s komen terug in alle stages en stagedoelen, tijdens voortgangsgesprekken en de aios wordt aan de hand van het niveau van functioneren in een EPA beoordeeld en uiteindelijk bekwaam verklaard. 

De ontwikkeling in bekwaamheidsniveaus vormt het uitgangspunt voor de opleiding.
Het oordeel van de opleidingsgroep is leidend in de bekwaamheidsbeoordeling.

Lees meer...

5 Inhoud en structuur: de stages

Levensloop

Bij Mediant doe je ervaring op in de levensloop psychiatrie in brede zin. Niet alleen verplichte stages in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (0-23 jaar), volwassenenpsychiatrie (16-65 jaar) en Ouderenpsychiatrie (60 jaar en ouder), voor de duur van drie keer zes maanden komen aan de orde. De poliklinische stage op de Raiffeisenstraat biedt de kans om veel psychiatrische stoornissen te zien, zoals angst, depressie en posttraumatische stoornissen, die bij alle leeftijden voorkomen. Aansluitend bij de landelijke eisen blijf je minimaal twee jaar binnen Mediant werken waardoor je langere tijd cliënten kan volgen en de organisatiecultuur goed leert kennen. Indien Ouderen- of Volwassenen Psychiatrie je specifieke interessegebied is, dan kan je, gedurende een periode van 18 maanden, profileren in deze levensfase context binnen Mediant. Voor het interessegebied Kinder- en Jeugd zijn afspraken met Karakter en Accare. Tijdens de diensten die je als aios doet kom je ook meerdere leeftijdscategorieën tegen. 

Lees meer...

6 Inhoud en structuur: psychotherapie de praktijk

De aios start reeds in haar eerste jaar van de opleiding met het doen van psychotherapie. Vanaf het begin heeft de aios in het consortium onderwijs al kennis gemaakt met de eerste beginselen, theoretisch en met rollenspellen. De P-opleider van Mediant is de coördinator van het psychotherapie onderwijs en ondersteunt de aios bij het vinden van een supervisor en een geschikte cliënt. Daar de meeste aios onbekend zijn met het doen van psychologische behandelingen en psychotherapie, is aan te bevelen te starten met de behandeling van enkelvoudige stoornissen middels klachtgerichte, protocollaire behandelingen, zoals die voor een paniekstoornis, GAS, stemmingsstoornis etc. 

Lees meer...

7 Inhoud en structuur: het onderwijs

Als aios krijg je verschillend onderwijs vanuit verschillende verbanden. Deze verschillende onderwijsvormen zullen aanvullend zijn en soms deels overlappend, echter dan vaak met een ander accent. Dit geeft brede leermogelijkheden.

Lees meer...

8 Wetenschappelijke vorming

Als aios moet je tijdens je opleiding jezelf wetenschappelijk ontwikkelen om je professionele handelen te kunnen toetsen aan de actuele stand van de wetenschap. Daarnaast moet een aios een lerende houding ontwikkelen die niet stopt na de opleiding. Wetenschappelijke vorming is een essentieel onderdeel van jezelf ontwikkelen tot Medisch Expert. Veel aios hebben deze houding van nature, tijdens de opleiding wordt gestimuleerd om deze verder tot ontwikkeling te laten komen. Indien een aios geïnteresseerd is in een promotietraject wordt dit ondersteund. In het LOP staan hier meerdere tools voor omschreven zoals: de CAT’s, het houden en bijwonen van referaten en het doen van onderzoek.

Lees meer...

9 Sociaal maatschappelijke vorming

Een psychiater moet als behandelaar de kennis en vaardigheden van sociale psychiatrie en herstel ondersteunende zorg met medisch-psychiatrische kennis kunnen integreren.
Alles wat hij doet heeft niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor diens naastbetrokkenen, het eigen team en de maatschappij.

Tijdens alle stages is op de eigen werkplek aandacht voor bovenstaande. Allereerst wordt vanaf het begin tijdens de zorgafstemmingsgesprekken een actieve rol van de aios verwacht. Tijdens de zorgafstemmingsgesprekken zijn naast de patiënt en familie ook aanwezig ambulante hulpverleners, eventuele ervaringsdeskundige, verwijzer en andere belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van bv. woningbouw, wijkzorg, politie of veilig thuis. Kennis van en communicatie met deze diverse gesprekspartners wordt hierdoor onder supervisie geoefend.

Lees meer...

10 Professionele vorming

Tijdens de opleiding tot arts heeft iedere aios al een professionele vorming doorgemaakt, deze ingezette ontwikkeling krijgt een verdieping tijdens de opleiding tot psychiater.

Er worden specifieke eisen aan een goede psychiater gesteld. Zij moet goed contact kunnen maken met vrijwel iedere patiënt ook gedurende ernstige ziekteperioden. Dit contact is immers de basis voor de behandeling. Een psychiater moet op verschillende manieren kunnen communiceren en interveniëren. Daarnaast is het invoelend vermogen, wat de stoornis voor de cliënt betekent, welke gevolgen dit heeft voor zijn functioneren en zijn omgeving van groot belang. Tenslotte moet een psychiater kunnen reflecteren wat haar handelen voor effect heeft op de cliënt, zijn omgeving, het team en haarzelf. Als psychiater gebruik je jezelf, dus als een belangrijk instrument.

Lees meer...

11 Monitoring voortgang en beoordelen

Het leren reflecteren op het eigen functioneren en daarbij feedback en beoordelingen ontvangen en tevens vragen naar feedback van stagebegeleiders, is essentieel om tot een gunstige groei en ontwikkeling te komen. Binnen het Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie LOP is een vertaalslag gemaakt van de verschillende competenties, via thema’s, ziektebeelden, EPA’s en beroeps kritische situaties naar een toetsbare omschrijving.

Het leerproces wordt vastgelegd in het portfolio en het IOP, wordt gevolgd in de begeleidende gesprekken, wordt getoetst formatief (procesmatig) en summatief (beoordelend). Er wordt bekwaam verklaard en tot slot zijn er geschiktheidsbeoordelingen op basis van de totale informatie. Dit proces en de onderdelen worden hier kort geschetst. Verder wordt verwezen naar het LOP. 

Lees meer...

12 De opleiding in ontwikkeling

Het nieuwe toekomstgerichte Mediant opleidingsplan is geschreven en we zijn inmiddels begonnen met de implementatie ervan. 

Sinds 2013 heeft Mediant de opleiding tot psychiater weer in huis. Onze uitwerking had al meerdere elementen van het nieuwe LOP in zich. Dit nieuwe opleidingsplan is voor Mediant een logische stap in het verder ontwikkelen van de opleiding en sluit nauw aan bij de ontwikkelingen en visie van Mediant als organisatie. Het kan gezien worden als de omschrijving van ingezette veranderingen, een verbeterplan en een aanpassing aan het LOP. Het is in nauwe samenwerking tussen aios en opleiders ontwikkeld en geschreven.

Lees meer...

Contact

Ben je:
Arts, breed-maatschappelijk georiënteerd en geïnteresseerd in het gehele functioneren van de mens en niet bang voor het nemen van verantwoordelijkheid? Kom dan eens praten met een van onze opleiders!

Vul onderstaand contactformulier in om snel een afspraak te maken of bel met opleider Tim Walrave, 06-53690331 Hij kan al je vragen beantwoorden!

Ongeldige invoer
Vul a.u.b. uw e-mailadres in.
Invalid Input
Vul a.u.b. uw bericht en/of vraag in.

 

 

Mediant opleidingsplan Psychiatrie
De opleiding tot psychiater van Mediant kenmerkt zich door een goed en flexibel opleidingsklimaat. Mediant is een middelgrote organisatie met korte lijnen. De opleiding is competentiegericht en volgens de principes van volwasseneneducatie. Specifieke aandacht wordt besteed aan de competentie samenwerking. Tijdens de opleiding heb je mogelijkheid om in overleg met je opleider je eigen opleidingsroute te bepalen, uiteraard binnen de kaders van de opleiding tot psychiater. De opleiding duurt in principe 4,5 jaar. Op basis van eerdere ervaring en competentieniveau is verkorting van de opleiding mogelijk.

Van jou als aios wordt een actieve houding verwacht in het nemen van verantwoordelijkheid voor je functioneren tijdens je hele opleiding en waarbij je regie neemt in jouw eigen leerproces. Dit komt o.a. tot uiting bij het opstellen van je eigen individuele opleidingsplan. Je wordt tenslotte een psychiater die kennis en kunde bezit, als medisch expert functioneert, sociaal maatschappelijk breed kijkt, professioneel is, reflecteert op eigen handelen en zich blijft ontwikkelen. Voor de opleiding tot psychiater zijn einddoelen geformuleerd die getoetst en beoordeeld worden. In opleiding zijn tot psychiater, is een doelgericht proces waarbij je ondersteund wordt en de mogelijkheid krijgt om ervaring en kennis op te doen om het vak te leren. Je bent verantwoordelijk voor je leerproces, goede patiëntenzorg, je rol binnen de organisatie en de opleiding van je zelf en anderen. Dit vraagt van begin af aan om reflectie op je eigen handelen. Leren is ook vallen en opstaan, hard werken, meestal leuk, soms ook niet.

Psychiatrie is een veelzijdig medisch specialisme, met verschillende psychotherapeutische, farmacologische en andere behandelmogelijkheden zoals, ECT (Electro Convulsie Therapie), waarbij een integrale benadering via het bio-psycho-sociale model centraal staat. Er wordt gekeken naar de persoon, waarbij, naast de psychiatrische kwetsbaarheid en de somatiek, ook de behandelcontext, de levensfase, de relationele aspecten, de existentiële drijfveren, de veerkracht en de persoonlijkheid van invloed zijn. Dit geheel maakt de Psychiatrie tot een prachtig vak, waarbij zowel de diagnostiek als de behandeling genuanceerd en complex kunnen zijn. Op reële wijze wordt gekeken wat de meest passende zorg is voor een specifieke patiënt, met de nadruk op herstelgericht behandelen waar mogelijk.

Binnen Mediant vind je een goede opleidingscultuur en kun je je ontwikkelen tijdens opleidingsstages, binnen alle leeftijdsgroepen, verschillende doelgroepen en wisselende settingen. Je bent welkom binnen Mediant en op je stageplaatsen, je mag vragen stellen, meekijken, je wordt gesteund, steeds is er individuele feedback, je krijgt een taakstelling en verantwoordelijkheden die passen bij je niveau en fase van de opleiding, je krijgt ruimte voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast word je als aios ondersteund en gefaciliteerd waar nodig.

In het landelijke opleidingsplan zijn EPA’s (Entrusted Professional Activity) geformuleerd als leidend principe om een aios te beoordelen in hoeverre deze bekwaam is om het beroep als psychiater uit te oefenen. De opleiding is dus activiteit gericht: de EPA staat centraal.
Een EPA is een professionele activiteit die de psychiater, in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer verricht. Van elke EPA is een gestructureerde beschrijving van een afgebakende beroepsactiviteit gemaakt. Het doel is dat de aios zich in deze activiteit, bijvoorbeeld een farmacotherapeutisch consult uitvoeren, gaat bekwamen. EPA’s komen terug in alle stages en stagedoelen, tijdens voortgangsgesprekken en de aios wordt aan de hand van het niveau van functioneren in een EPA beoordeeld en uiteindelijk bekwaam verklaard. 

De ontwikkeling in bekwaamheidsniveaus vormt het uitgangspunt voor de opleiding.
Het oordeel van de opleidingsgroep is leidend in de bekwaamheidsbeoordeling.

Levensloop

Bij Mediant doe je ervaring op in de levensloop psychiatrie in brede zin. Niet alleen verplichte stages in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (0-23 jaar), volwassenenpsychiatrie (16-65 jaar) en Ouderenpsychiatrie (60 jaar en ouder), voor de duur van drie keer zes maanden komen aan de orde. De poliklinische stage op de Raiffeisenstraat biedt de kans om veel psychiatrische stoornissen te zien, zoals angst, depressie en posttraumatische stoornissen, die bij alle leeftijden voorkomen. Aansluitend bij de landelijke eisen blijf je minimaal twee jaar binnen Mediant werken waardoor je langere tijd cliënten kan volgen en de organisatiecultuur goed leert kennen. Indien Ouderen- of Volwassenen Psychiatrie je specifieke interessegebied is, dan kan je, gedurende een periode van 18 maanden, profileren in deze levensfase context binnen Mediant. Voor het interessegebied Kinder- en Jeugd zijn afspraken met Karakter en Accare. Tijdens de diensten die je als aios doet kom je ook meerdere leeftijdscategorieën tegen. 

De aios start reeds in haar eerste jaar van de opleiding met het doen van psychotherapie. Vanaf het begin heeft de aios in het consortium onderwijs al kennis gemaakt met de eerste beginselen, theoretisch en met rollenspellen. De P-opleider van Mediant is de coördinator van het psychotherapie onderwijs en ondersteunt de aios bij het vinden van een supervisor en een geschikte cliënt. Daar de meeste aios onbekend zijn met het doen van psychologische behandelingen en psychotherapie, is aan te bevelen te starten met de behandeling van enkelvoudige stoornissen middels klachtgerichte, protocollaire behandelingen, zoals die voor een paniekstoornis, GAS, stemmingsstoornis etc. 

Als aios krijg je verschillend onderwijs vanuit verschillende verbanden. Deze verschillende onderwijsvormen zullen aanvullend zijn en soms deels overlappend, echter dan vaak met een ander accent. Dit geeft brede leermogelijkheden.

Als aios moet je tijdens je opleiding jezelf wetenschappelijk ontwikkelen om je professionele handelen te kunnen toetsen aan de actuele stand van de wetenschap. Daarnaast moet een aios een lerende houding ontwikkelen die niet stopt na de opleiding. Wetenschappelijke vorming is een essentieel onderdeel van jezelf ontwikkelen tot Medisch Expert. Veel aios hebben deze houding van nature, tijdens de opleiding wordt gestimuleerd om deze verder tot ontwikkeling te laten komen. Indien een aios geïnteresseerd is in een promotietraject wordt dit ondersteund. In het LOP staan hier meerdere tools voor omschreven zoals: de CAT’s, het houden en bijwonen van referaten en het doen van onderzoek.

Een psychiater moet als behandelaar de kennis en vaardigheden van sociale psychiatrie en herstel ondersteunende zorg met medisch-psychiatrische kennis kunnen integreren.
Alles wat hij doet heeft niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor diens naastbetrokkenen, het eigen team en de maatschappij.

Tijdens alle stages is op de eigen werkplek aandacht voor bovenstaande. Allereerst wordt vanaf het begin tijdens de zorgafstemmingsgesprekken een actieve rol van de aios verwacht. Tijdens de zorgafstemmingsgesprekken zijn naast de patiënt en familie ook aanwezig ambulante hulpverleners, eventuele ervaringsdeskundige, verwijzer en andere belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van bv. woningbouw, wijkzorg, politie of veilig thuis. Kennis van en communicatie met deze diverse gesprekspartners wordt hierdoor onder supervisie geoefend.

Tijdens de opleiding tot arts heeft iedere aios al een professionele vorming doorgemaakt, deze ingezette ontwikkeling krijgt een verdieping tijdens de opleiding tot psychiater.

Er worden specifieke eisen aan een goede psychiater gesteld. Zij moet goed contact kunnen maken met vrijwel iedere patiënt ook gedurende ernstige ziekteperioden. Dit contact is immers de basis voor de behandeling. Een psychiater moet op verschillende manieren kunnen communiceren en interveniëren. Daarnaast is het invoelend vermogen, wat de stoornis voor de cliënt betekent, welke gevolgen dit heeft voor zijn functioneren en zijn omgeving van groot belang. Tenslotte moet een psychiater kunnen reflecteren wat haar handelen voor effect heeft op de cliënt, zijn omgeving, het team en haarzelf. Als psychiater gebruik je jezelf, dus als een belangrijk instrument.

Het leren reflecteren op het eigen functioneren en daarbij feedback en beoordelingen ontvangen en tevens vragen naar feedback van stagebegeleiders, is essentieel om tot een gunstige groei en ontwikkeling te komen. Binnen het Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie LOP is een vertaalslag gemaakt van de verschillende competenties, via thema’s, ziektebeelden, EPA’s en beroeps kritische situaties naar een toetsbare omschrijving.

Het leerproces wordt vastgelegd in het portfolio en het IOP, wordt gevolgd in de begeleidende gesprekken, wordt getoetst formatief (procesmatig) en summatief (beoordelend). Er wordt bekwaam verklaard en tot slot zijn er geschiktheidsbeoordelingen op basis van de totale informatie. Dit proces en de onderdelen worden hier kort geschetst. Verder wordt verwezen naar het LOP. 

Het nieuwe toekomstgerichte Mediant opleidingsplan is geschreven en we zijn inmiddels begonnen met de implementatie ervan. 

Sinds 2013 heeft Mediant de opleiding tot psychiater weer in huis. Onze uitwerking had al meerdere elementen van het nieuwe LOP in zich. Dit nieuwe opleidingsplan is voor Mediant een logische stap in het verder ontwikkelen van de opleiding en sluit nauw aan bij de ontwikkelingen en visie van Mediant als organisatie. Het kan gezien worden als de omschrijving van ingezette veranderingen, een verbeterplan en een aanpassing aan het LOP. Het is in nauwe samenwerking tussen aios en opleiders ontwikkeld en geschreven.

Ben je:
Arts, breed-maatschappelijk georiënteerd en geïnteresseerd in het gehele functioneren van de mens en niet bang voor het nemen van verantwoordelijkheid? Kom dan eens praten met een van onze opleiders!

Vul onderstaand contactformulier in om snel een afspraak te maken of bel met opleider Tim Walrave, 06-53690331 Hij kan al je vragen beantwoorden!

Ongeldige invoer
Vul a.u.b. uw e-mailadres in.
Invalid Input
Vul a.u.b. uw bericht en/of vraag in.

 

 

Opleidingsplan

Bijlagen

1 Stagebeschrijvingen Mediant GGZ

2 EPA's volgens LOP

3 Overzicht voortgangs- en beoordelingsgesprekken

4 Overzicht voortgangs- en beoordelingsgesprekken

5 reglement onderzoekscommissie

6 Organogram

7 Opleidingsreglement