Vragen over de factuur of de kosten in de GGZ? Bekijk hier de veelgestelde vragen. 

 

Kijk ook op www.mediant.nl/kosten

 

Dit is gepubliceerd in de wachtruimtes van Mediant, in de Cliëntaal, de cliëntenraad is betrokken geweest in de wijze waarop cliënten zijn geïnformeerd en de samenstelling van de zorgkostenkaart. De zorgkostenkaart is gepubliceerd op de website van Mediant en wordt bij de uitnodiging voor intake meegestuurd. Gedurende 2022 stond er een pop-up op de website van Mediant om extra aandacht te vragen voor de wijziging in financiering.

Behandelaren waren op de hoogte van de wijziging.

Mediant GGZ is de overkoepelende naam van onze organisatie en bestaat onder andere uit de volgende teams en centra: Helmer-Es, CoNNectum, PaZZage, Boerhaven, BalanZ, Opmaat, COS, Complexe zorg, enzovoorts.

Ja, Mediant sluit met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract af, zowel voor het lopende jaar, als voor volgend jaar. De formele contractering laat nogal eens op zich wachten. Hierdoor staat op de website van de zorgverzekeraar soms nog dat er geen contract is met Mediant.

U kunt er op vertrouwen dat Mediant een contract zal hebben met uw Nederlandse zorgverzekeraar.

De zorg die Mediant levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voor deze zorg geldt het eigen risico. Dit eigen risico wordt door uw zorgverzekering bij u in rekening gebracht. In de regel zullen de kosten van het intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. 

Indien tijdens de intake blijkt dat de zorg die u nodig heeft niet valt onder de basisverzekering, zult u worden terugverwezen naar de huisarts. De intake zal wèl worden gedeclareerd onder de basisverzekering en komt ten laste van het eigen risico.

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het door u met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt voor een screeningsgesprek, triage, intake, behandelcontact of elk ander contact met een behandelaar van Mediant.

Het verplichte eigen risico van € 385 wordt al snel bereikt. Meestal is dat al met 2 (intake)consulten.

De declaratie is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het kan voorkomen dat het na de intake niet tot behandeling komt om wat voor reden dan ook. Mediant moet de bestede tijd echter wel in rekening brengen en de consulten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Nee. Vanwege de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming van de cliënt (>12 jaar). Met toestemming van de cliënt kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

Ja, voor het verlenen van crisiszorg wordt het eigen risico aangesproken. Het maakt niet uit op wiens verzoek dit is geweest. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een eenmalig consult heeft gehad bij de Crisisdienst, zonder vervolgbehandeling bij Mediant. Dit geldt ook als de Crisisdienst is ingeschakeld zonder uw toestemming.

Ja, voor het verlenen van verplichte zorg wordt het eigen risico aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook voor een beoordeling om vast te stellen of er sprake moet zijn van verplichte zorg (voorbereiding zorgmachtiging).

Het is niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De factuur is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het is meestal niet mogelijk om precies te voorspellen hoeveel consulten nodig zullen zijn voor een volledige behandeling. Een declaratie wordt ingediend op basis van de door u ontvangen consulten en bevat daarnaast ook de klinische verblijfsdagen of toeslagen.

Omdat 2022 een overgangsjaar is, zal het iets langer duren voordat er gefactureerd zal worden aan uw verzekeraar. Naar verwachting zal dit vanaf 2023 sneller verlopen. Het jaar waarin het consult of verblijfsdag is ‘geleverd’ is het jaar waarvan het ten laste van het eigen risico wordt belast.

Dat is afhankelijk in hoeveel kalenderjaren u consulten en/of verblijf ontvangt. Als uw intake start in oktober van het jaar 2022 en de behandeling doorloopt tot maart in het jaar 2023, zal het eigen risico van zowel jaar 2022 als 2023 worden belast.

Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op de rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit aangepast.

Mediant declareert één zorgprestatie/consult per aanwezige zorgverlener. Stel u heeft één afspraak waarbij zowel de SPV als de psychiater aanwezig is, dan declareert Mediant 2 consulten: een consult met de SPV èn een consult met de psychiater.

Er is sprake van groepsbehandeling wanneer er méér dan één cliënt aanwezig is. Groepsbehandeling wordt gedeclareerd in blokken van 15 minuten en per zorgverlener die aanwezig is bij de groep. Voor een groep van 1 uur (4x15 minuten) waarbij 2 zorgverleners aanwezig zijn, worden 4x2 = 8 zorgprestaties gedeclareerd.

Heeft u een andere vraag dan kunt u mailen naar //info@mediant.nl" data-interception="on">info@mediant.nl. Vermeld in de mail uw volledige gegevens, zoals naam en geboortedatum, mailadres en zo nodig telefoonnummer. Voor vragen over vergoedingen van zorg kunt u zich wenden tot uw eigen zorgverzekeraar.