Geneesheer-directeur

Button Button 4

 

 

De organisatie
Mediant is dé organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente. Mediant biedt behandeling, advies en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. De organisatie staat continu in verbinding met de partners en burgers in de regio. Mediant levert zorg vanuit hun visie ‘Gewoon Goede Zorg’.


Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Specifieke expertise hebben zij bijvoorbeeld op het gebied van eetstoornissen, psychotrauma, psychose en bipolaire stoornissen.


De organisatie kan een totaalpakket aanbieden aan mensen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen, variërend van milde en kortdurende klachten tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorg is gericht op het genezen van klachten, het terugdringen van de symptomen die gepaard gaan met de klachten of het leren omgaan met de klachten. Zorg vanuit de herstelgerichte visie.
Daarnaast wordt via stichting POH-GGZ Twente en het Mobiel Consultatie en Behandel Team ondersteuning geboden in de huisartsenpraktijken. Mediant deelt hun kennis en expertise met ketenorganisaties zoals o.a. gemeenten. Dit doen zij in de vorm van consultatie, behandeling, advies, cursussen en trainingen.


Mediant is een financieel gezonde organisatie. Door te blijven investeren op de ingezette koers heeft de organisatie alle vertrouwen in de toekomst. De organisatie telt een kleine 1000 medewerkers en heeft een omzet van 72 miljoen.

De organisatie kan een totaalpakket aanbieden aan mensen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problemen, variërend van milde en kortdurende klachten tot ernstige psychiatrische problematiek. De zorg is gericht op het genezen van klachten, het terugdringen van de symptomen die gepaard gaan met de klachten of het leren omgaan met de klachten. Zorg vanuit de herstelgerichte visie. 
Daarnaast wordt via stichting POH-GGZ Twente, het Mobiel Consultatie en Behandel Team ondersteuning geboden in de huisartsenpraktijken. Mediant deelt hun kennis en expertise met ketenorganisaties zoals o.a. gemeenten. Dit doen zij in de vorm van consultatie, behandeling, advies, cursussen en trainingen.
Mediant is een financieel gezonde organisatie. Door te blijven investeren op de ingezette koers heeft de organisatie alle vertrouwen in de toekomst. De organisatie telt een kleine 1000 medewerkers en heeft een omzet van 72 miljoen.

Wat maakt deze organisatie zo leuk om voor te werken:

1. “Gewoon goede zorg’
‘Gewoon Goede Zorg’ is vanzelfsprekend. De komende jaren zullen deze aandachtspunten behouden blijven en zal de organisatie op grond van onder andere de nieuwe Wet Verplichte GGZ en de maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties zich willen blijven verbeteren.


2. Veel samenwerkende partners
Bij Mediant staat aandacht voor de cliënt, de verwijzer, de ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraars al jaren centraal. Zo heeft de organisatie samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onder andere Liberein en de Van der Hoeven Kliniek. De succesvolle samenwerkingsverbanden met Jarabee, Ambiq en Dimence, waaruit FACT Jeugd Twente is voortgekomen, zijn voortgezet.

3. Veel aandacht en professionalisering voor medewerkers
Om ‘Gewoon Goede Zorg’ te kunnen bieden, investeert Mediant in haar medewerkers. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn trots op Mediant. De organisatie biedt medewerkers de mogelijkheid te ontwikkelen tot hbo verpleegkundige, SPV-er, verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige/ervaringswerkers, psycholoog (klinisch, GZ, psychotherapeut) en psychiater. Voor de opleiding tot psychiater is de organisatie aangesloten bij het consortium Noord Oost Nederland.

4. Aandacht voor onderzoek en innovatie
Daarnaast zijn er belangrijke onderzoeken gepubliceerd (o.a. dwang en drang Psychiatrie, vroeg signalering GGZ wetenschappelijk). Mediant is aangesloten bij het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc) bij de onderzoekslijn ouderen en psychoses. In 2018 zijn zij gestart met de opleiding familie-ervaringsdeskundigheid, samen met Saxion, Tactus en Stichting Informele Zorg Twente.

5. Duidelijkheid en goede sfeer
Mediant kent een centraal besturingsmodel/lijnstructuur waarbij de circuits geleid worden door de Voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur/Psychiater. Binnen de zeven circuits, waar de zorg verder wordt vormgegeven, is sprake van duaal leiderschap. Dit wordt per circuit vormgegeven door een manager bedrijfsvoering en een manager behandelzaken. De geneesheer-directeur werkt nauw samen met de twee bestuurders, de collega geneesheer-directeur en de managers behandelzaken.
Mediant is een nuchtere Twentse instelling waar men gewoon bij elkaar binnenloopt om zaken te bespreken. De lijnen zijn kort en besluiten worden snel genomen, dat maakt Mediant flexibel en slagvaardig. Er zijn duidelijke kaders waarbinnen de medewerkers veel ruimte krijgen. De tevredenheidsonderzoeken die onlangs bij de medewerkers zijn afgenomen wijzen uit dat zij graag voor en bij Mediant werkzaam zijn.

De toekomst van de organisatie

De afgelopen jaren zijn veel van de gestelde doelen bereikt voor cliënt en medewerkers. Daarnaast heeft Mediant ingezet op een duidelijke positionering in de regio. Mediant is in control, zowel als het gaat om de totale zorg als de wijze waarop de organisatie dat doet. De komende jaren wil de organisatie op deze manier in beweging blijven; kritisch, flexibel en blijven verbeteren.


Ook voor de toekomst wordt gekozen voor het boven beschreven besturingsmodel. De organisatiestructuur geeft houvast en richting en biedt daarnaast ruimte voor ontwikkeling van de professionals. Professionals die direct invloed hebben op het beleid, die betrokken zijn en streven naar de best passende zorg voor de cliënten, ‘Gewoon Goede Zorg’.


De Wet Verplichte GGZ vraagt om een andere aanpak, Street-triage, de generieke module acute psychiatrie en de waarde gerichte zorg moeten de komende jaren verder ontwikkeld worden. Dat betekent dat Mediant de komende periode nog sterker moet investeren in de ketensamenwerking. Daarnaast zal de samenwerking met de financiers meer aandacht gaan vragen. Het speelveld heeft dezelfde spelers maar de regels zullen veranderen.
In de komende jaren wil Mediant de behandelingen vanuit flexibele in te zetten locaties aanbieden. Blijven inspelen op de veranderende vraag vanuit de maatschappij door actieve samenwerking met politie, justitie en regionale zorgpartners.


De organisatie wil de komende jaren meer investeren in digitale innovaties waaronder eHealth, beeldbellen en een digitale behandelpoli.
Mediant zet de komende tijd tevens in op het versterken van het triadisch werken en vindt het belangrijk om actief te blijven investeren in de relatie tussen cliënt, professional en betrokken familieleden.

 

Informatie: Meer informatie is te vinden op de website: www.mediant.nl. Het jaarverslag over 2018 is te vinden op de website mediant.nl/ jaardocumenten.

 

Organogram

 Organogram

 

De Geneesheer-Directeur (GD)
Als Geneesheer-Directeur gaat u een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ‘Gewoon Goede Zorg’. Dit doet u vanuit een onafhankelijk eigenstandige positie.
De komende periode bereidt u de komst van de Wet Verplichte GGZ mee voor die de Wet Bopz
per 1 januari 2020 vervangt. De GD wordt benoemd door de raad van toezicht.
Als GD onderhoudt u in de organisatie nauwe contacten met de raad van bestuur, collega GD, de psychiaters, de circuit managers, de managers behandelzaken en relevante interne partijen zoals de cliëntenraad en de familieraad. Daarbij adviseert u hen gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van zorg. Buiten de organisatie ontwikkelt en onderhoudt u relaties in de regio met onder meer gemeenten, Openbaar Ministerie en collega ggz aanbieders.
De GD is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van gedwongen/verplichte zorg vanuit de Wet en geeft op correcte wijze uitvoering aan deze wet.
Daarbij wordt u ondersteund door bureau geneesheer-directeur en de zorgadministratie.
Samen met uw collega GD en de raad van bestuur geeft u invulling aan de strategie van Mediant ‘Gewoon Goede Zorg’.

Persoonlijkheidsprofiel
De nieuwe geneesheer-directeur ziet samenwerken als belangrijke voorwaarde om prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen zowel intern als ook extern. Een communicatief sterk persoon met professioneel gedrag die de organisatie kan representeren. De geneesheer-directeur toont flexibel en sensitief gedrag en is zich goed bewust van de impact van het eigen optreden.
Hij/zij durft besluiten te nemen die een positief resultaat beogen ook wanneer dit risico’s met zich mee kan brengen.
Hij/zij beleeft plezier aan zijn werk, is niet afwachtend, neemt initiatief om zaken te beïnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen. De geneesheer-directeur kan omgaan met tegengestelde belangen en is zich bewust van zijn bijzondere positie.
De nieuwe geneesheer-directeur ziet het als een meerwaarde om samen met een collega GD en de raad van bestuur invulling te geven aan nieuwe ontwikkelingen.


De nieuwe geneesheer-directeur beschikt over:

• Brede oriëntatie en visie op de facetten van de psychiatrie;
• Registratie als psychiater in het BIG-register en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie;
• Minimaal 5 jaar ervaring als behandelend psychiater, ervaring als GD niet vereist;
• Kennis van zorgprocessen en (landelijke) ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg;
• Kennis van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke trends en ontwikkelingen met de vaardigheid deze in te zetten voor de eigen organisatie;
• Interesse in wet- en regelgeving binnen de zorg en de uitwerking en toepassing in de praktijk;
• De vaardigheid om op strategisch niveau mee te denken over het beleid van Mediant, met als speciaal aandachtspunt de geleverde kwaliteit van zorg;
• Snelle en overwogen besluitvaardigheid op vraagstukken waarin een goede afweging moet worden gemaakt vanuit de geest van de (nieuwe) wetgeving;
• Vermogen om meerzijdig partijdig te zijn en oog te hebben voor de diverse partijen, ook als deze belangen conflicteren;
• Ervaring en affiniteit met innovatie vanuit cliënt/patiëntperspectief;
• De pro-activiteit om in te spelen op signalen vanuit de organisatie en de maatschappij;
• Natuurlijk gezag waarbij inspiratie en gedrevenheid zichtbaar zijn;
• Het vermogen om op verbindende wijze te acteren binnen verschillende geledingen;
• Risicobewust- en besluitvaardigheid;

Remuneratie
Mediant biedt u een flexibel contract aan voor 2 tot 5 dagen per week als geneesheer-directeur. De omvang van het dienstverband is in overleg. Mediant gaat graag met u in gesprek over uw toekomstperspectief en wensen daarbinnen. Mocht u niet in de regio wonen, dan worden er overnachtingsmogelijkheden aangeboden.
Als behandelend psychiater kunt u werken binnen of buiten de organisatie.
Mediant biedt de mogelijkheid om de opleiding ‘Meesterklas’ (de keizersmodule) te volgen.
Mocht u als geneesheer-directeur geen ervaring hebben, biedt Mediant u de mogelijkheid het vak te leren. De geneesheer-directeur/lid raad van bestuur heeft veel ervaring en zou het leuk vinden u als coach/adviseur bij te staan.
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Deze functie zal worden gecompenseerd conform de cao GGZ, AMS-regeling, aangevuld met een toeslag.


De procedure
De procedure wordt begeleid door SLIM partner in search. Xandra Slim-Koorstra zal de gesprekken voeren met kandidaten die in potentie geschikt zijn voor de functie. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van SLIM partner in search in Amsterdam of in Enschede en/of omgeving.
De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan zal de kandidaat in aanmerking komen voor een oriënterend gesprek met de zittende geneesheer-directeur/bestuurder. Daarna volgen de eerste sollicitatiegesprekken met de selectie- en de adviescommissie. De kandidaat kan gevraagd worden een Talenten en Motivatie Analyse te maken. De benoembare kandidaat wordt uitgenodigd voor een tweede sollicitatiegesprek met de selectiecommissie. Hierna volgen de adviesgesprekken met de verschillende gremia uit de organisatie. De bedoeling is om de procedure voor 1 november 2019 af te ronden.
In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen.

Planning
• Reactietijd op de vacature tot en met 2 oktober 2019
• Gesprekken bij SLIM partner in search in de weken 36 tot en met 41
• De cv-presentatie bij de opdrachtgever 14 oktober
• Eerste selectieronde bij Mediant 17 of 18 oktober
• Tweede selectieronde bij Mediant 21 oktober
• Adviesgesprekken met betrokkenen van de organisatie in week 43
• Arbeidsvoorwaardengesprek in week 43 of 44¬¬


Solliciteren en contact
Wanneer u geïnteresseerd bent in de betreffende functie ontvangt SLIM partner in search graag
voor 3 oktober 2019 uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt dit mailen naar info@slimsearch.nl
Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar.
Telefoonnummers: SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898