Mediant
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede

Telefoon: 053-4755755
Web: www.mediant.nlWetgeving, financiŽn en zorg

Wetgeving, financiën en zorg hebben veel met elkaar te maken. Hieronder vindt u informatie die gaat over combinaties van deze drie terreinen.

Zorgverzekering

AWBZ en WMO

Zorg in natura of PGB

WIA en Wajong

Curatele, bewind en mentorschap


Voor informatie over gedwongen opname, zelfbinding, rechterlijke machtiging, in bewaring stelling (Wet BOPZ) verwijzen wij u naar de link Rechten van de cliënt op deze site.

 


Zorgverzekering

In Nederland zijn we verplicht ons tegen ziektekosten te verzekeren bij een zorgverzekeraar. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen betaalt een maandelijkse premie, krijgt zorg uit het basispakket en heeft een eigen risico. Daarnaast kunnen we aanvullende verzekeringen afsluiten.

Wilt u meer algemene informatie hierover, ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Zorgverzekeraars verschillen op sommige punten een beetje van elkaar. Wilt u meer weten over wat uw eigen ziektekostenverzekeraar vergoedt, ga dan naar hun website of bel hen op.Regelgeving

AWBZ
De zorg die buiten de Zorgverzekeringswet valt is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).  Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Indicatie
Wij krijgen die zorg niet vanzelfsprekend. Of we zorg mogen krijgen uit de AWBZ wordt door een onafhankelijke instantie bepaald = wij krijgen een indicatie. De organisatie die de indicatiestelling regelt heet het CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg.  Kijk op www.ciz.nl voor meer informatie.

Begeleiding
Mediant biedt begeleiding in het kader van de AWBZ voor meer informatie kunt u kijken op www.ciz.nl

Zorg in natura en PGB

Wanneer u zorg, begeleiding of een hulpmiddel aanvraagt en wanneer u daarvoor in aanmerking komt, heeft u over het algemeen een keuze. Er zijn twee manieren om zorg en begeleiding te krijgen: zorg in natura en zorg door middel van een Persoonsgebonden Budget. Zorg in natura betekent dat u zorg van een instelling ontvangt, zoals deze die zorg aan iedereen biedt. U betaalt een eigen bijdrage en dat is alle bemoeienis die u hiermee heeft. Wilt u zelf kunnen bepalen hoe uw zorg er uit ziet en wilt u niet afhankelijk zijn van de vaststaande producten van een zorginstelling, dan zijn er mogelijkheden om een budget toegekend te krijgen om hiermee zelf zorg in te kopen. Dit budget heet een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Meer weten over PGB? De organisatie Per Saldo kan u de meest actuele informatie geven over het aanvragen en beheren van een PGB: www.persaldo.nl.
WIA en Wajong

Mensen die arbeidsongeschikt zijn en een uitkering krijgen van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) hebben een WaAO, WIA of Wajong uitkering.
WAO = Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet Wajong = Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl of www.uwv.nl. Voor specifiekere informatie neem contact op met het UWV.


Curatele, bewind en mentorschap

Curatele
Op www.rijksoverheid.nl staat: "Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van
de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, een huwelijk sluiten of
een samenlevingscontract aangaan. Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens: een geestelijke stoornis, waardoor iemand, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen; verkwisting; drankmisbruik. Het drankmisbruik moet er toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot
geeft of de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar brengt." Lees meer over curatele op www.rijksoverheid.nl

Bewind
Volgens dezelfde website is bewindvoering het volgende: "Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo'n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen, zoals een huis,
en rechten, zoals recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen, dit heet ook wel bewindvoering. Wanneer iemands goederen onder bewind staan, wordt er een bewindvoerder benoemd die zijn financiële belangen behartigt (bewindvoering). Hij mag dan bijvoorbeeld niet meer iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen wel zoveel mogelijk samen met hem nemen. De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk." Lees meer over dit onderwerp op www.rijksoverheid.nl

Mentorschap
In situaties waarin een cliënt geen familie heeft of andere naasten die belangrijke zaken voor of met hem of haar kunnen regelen als dat nodig is, kan een mentor uitkomst bieden. "Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld of
goederen gaan. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, demente
bejaarden en psychiatrische patiënten. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen", aldus www.rijksoverheid.nl. Op www.mentorschap.nl, een website van Mentorschap Netwerk Nederland kunt u hier alles over lezen. Vind bijvoorbeeld de Stichting Mentorschap in uw eigen regio en word of regel een mentor.

 

 


   


DISCLAIMER